2017, ഒക്‌ടോബർ 12, വ്യാഴാഴ്‌ച

Tryout

പരിഗണ നൽകി ക്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് എപ്പോഴും അധ്യാപകർക്ക് പ്രയാസം നേരിടാറുണ്ട്.ഇത്തരത്തിൽ അനുരൂപീകരണ സാധ്യതകൾ തേടി എടപ്പാൾ ബി ആർ സി യിലെ സംഘം സി പി എൻ യു പി വട്ടംകുളം സ്കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസ് നൽകി....

Fwd: Tryout

---------- Forwarded message ----------
From:
Date: 12 Oct 2017 4:41 pm
Subject: Tryout
To: <brcedapal.bpo2013@blogger.com>
Cc:

പരിഗണ നൽകി ക്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് എപ്പോഴും അധ്യാപകർക്ക് പ്രയാസം നേരിടാറുണ്ട്.ഇത്തരത്തിൽ അനുരൂപീകരണ സാധ്യതകൾ തേടി എടപ്പാൾ ബി ആർ സി യിലെ സംഘം സി പി എൻ യു പി വട്ടംകുളം സ്കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസ് നൽകി....

2017, സെപ്റ്റംബർ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

HBE

ഇത് നൗഫിയ നസ്റിയ എടപ്പാൾ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ 7-ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു. മസ്കുലർ ഡിസ് ട്രോഫി മൂലം സ്ഥിരമായി സ്കൂളിലെത്താൻ കഴിയാത്ത ഇവർ ബി ആർ സി യിലെ റിസോഴ്സ് അധ്യാപകർ ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം വീട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പoനത്തിൽ മികവ്ല പുലർത്തുന്ന ഇവർക്ക് പാം പുസ്തകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചാണ്ത നൽകുന്നത് ........

എടപ്പാള്‍ ബിആര്‍ സിയുടെ ഓണാഘോഷങ്ങളില്‍ നിന്ന്


എടപ്പാള്‍ ബി .ആര്‍ സിയിലും മറ്റു ക്ലസ്റെര്‍ സ്കൂളിലും നടന്ന ഏകദിന പരിശീലനം (അഗസ്ത് 5 )
2017, മാർച്ച് 11, ശനിയാഴ്‌ച

kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶Ã AXv Pohn-X-¯nsâ ka{KXbmWv.

s]m¶m\n: kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶Ã AXv Pohn-X-¯nsâ ka{KXbmsW¶v ae-bm-f-¯n-f¡w  PnÃm-Xe {]Jym-]-\-s¯-S-\p-_-Ôn¨v \S-¯nb `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ DZvLm-S\w sNbvXp sIm­v Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-amb ]n.]n cmaN{µ³ ]d-ªp. Imen-¡äv bqWn-th-gvknän t^mIvtemÀ hn`mKw ta[mhn tUm: A\n tNte{¼ hnj-bm-h-X-cWw \S¯n. kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶-msW¶ anYym[m-c-W-IÄ ià-amb `mj-bn  At±lw A]-e-]n-¨p. kaq-l-a-\-Êp-Isf \¶m-¡pI F¶ {ia-I-c-amb e£y-amWv A[ym]-I³ Gsä-Sp-t¡-­-sX¶pw AXm-bn-cn-¡Ww \½psS cmjv{Sobw F¶pw At±lw \njvIÀjn-¨p. amXr-`m-j-sb-¶Xv tIhew Bi-b-hn-\n-a-b-¯n\p am{X-aà AXv kmaq-lnI Pohn-X-¯nsâ D¸-¶-am-Wv. AXp-sIm­v Xs¶ Pohn-X-hp-ambn _Ô-an-Ãm¯ hnZym-`ym-k-¯n\v amXr-`m-j-bpsS Bh-iy-an-söv Bt±lw Iq«n-t¨À¯p. A\p-`-h-§-fpsS kzm`m-hn-Ihpw kXyk-Ô-hp-amb Bhn-jvImcw amXr-`m-j-bn-eqsS am{Xta km[y-amhq F¶-Xn-\m Ip«n-Isf Cw¥ojv aoUnbw hnZym-e-b-§-fn ]Tn-¡m³ \nÀ_-Ôn-¡p-¶-Xn-eqsS Ip«n-I-fpsS A\p-`-h-§-fp-am-bpÅ s]m¡nÄsImSn _Ôw Adp¯p amäp-I-bm-sW¶pw At±lw Du¶n ]d-ªp. s]mXp hnZym-e-b-§sf kwc-£n-¡m³ GsX-¦nepw Hcp `c-W-IqSw am{Xw ap¶n-«n-d-§n-bm t]mc F¶pw ]uc-k-aqlhpw s]mXp P\-§fpamWv AXn-\mbn ]cn-{i-an-t¡-­-sX¶pw At±lw \nÀt±-in-¨p. AtX kabw GXv hntZi cmPy-t¯¡v Ibän Ab-¨mepw \½psS a¡Ä Ah-cpsS `mjm-]-c-amb kwkvIm-c-¯n-te¡p Xncn¨p hcp-sa¶pw ae-bm-f-`m-jsb Hcn-¡epw XIÀ¡m³ Ign-bnà F¶ ip`m]vXn hnizm-k-amWv X\n-¡p-Å-sX¶pw At±lw ]d-ªp.

ae-bm-f¯nf¡w PnÃm-Xe {]Jym-]\w \S¯n

s]m¶m\n :kÀh in£m A`n-bm\pw s]mXp hnZym-`ymk hIp¸pw Hcp-an¨p tNÀ¶v \S-¸n-em-¡nb ae-bm-f-¯n-f¡w `mjm ]cn-t]m-jW ]cn-]m-Sn-bpsS PnÃm-Xe DZvLm-S\w Imªn-c-ap¡v ]n.-F³.-bp.]n kvIqfn sh¨v \S-¶p. Nn«-bmb Bkq-{X-W-t¯msS P\p-h-cn- amkw apX \S-¸n-em-¡nb {]hÀ¯\ ]²-Xn-IÄ hnZym-e-b-§-fn henb Ne-\-§Ä krjvSn-¨p. `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ ¢mkv sse{_dn im{Io-I-c-Ww, ]{X {]Im-i\w

ae-bm-f-¯n-f¡w PnÃm-Xe {]Jym-]\w  tIcf \nb-a-k`m kv]o¡À ]n.-{iocm-a-Ir-jvW³ \nÀÆ-ln-¨p. amd-t©cn {Km-a ]©mm-b¯v {]kn-Uâv AUz; C.-knÔp A²y-£X hln-¨p. Fkv.-F-kv.F PnÃm s{]mPIvSv Hm-^o-kÀ ]n.-in-h-Zm-k³ kzmKXw ]d-ªp. `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ Fkv.-Fkv.F PnÃm t{]m{Kmw Hm-^o-kÀ sI.]n cXv\m-I-csâ A[y-£-X-bn Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-amb ]n.]n cma-N-{µ³ DZvLm-S\w sNbvXp. Imen-¡äv bqWn-th-gvknän t^mIvtemÀ hn`mKw ta[mhn tUm: A\n tNte{¼hln-¨p. ¢mkv sse{_-dn-bpsS DZvLm-S\w s]m¶m\n \K-c-k`m sNbÀam³ kn.]n apl-½Zv Ipªn \nÀÆ-ln-¨p. s]m¶m\n bp.-BÀ.kn ]pd-¯n-d-¡nb 'km£cw' ]{X {]Im-i\w s]cp-¼-S¸v t»m¡v ]©m-b¯v {]kn-Uâv ]n.Fw Bäp®n X§Ä \nÀÆln-¨p.

A\p-`h km£y-¯n-eqsS ae-bm-f-¯n-f¡w c£nXm¡fpsS A\p-`hw ]¦p-sh-¡epw tUmIy-sa-tâ-j³ {]ZÀi-\hpw \S-¶p. Iem A[ym-]-I-cpsS t\Xr-Xz-¯n Hdn-Km-an, \mS³]m-«v, Nn{Xw-hc F¶n-hbpw Hcp-¡n-bn-cp-¶p.

ae-bm-f-¯n-f¡w Ip«n-I-fpsS anI-hmÀ¶ {]hÀ¯-\-§-fpsS {]ZÀi-\hpw {it²-b-am-bn.

2016, ഡിസംബർ 28, ബുധനാഴ്‌ച

 എടപ്പാൾ ബി ആർ സി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായി CREATIVE ART THERAPYതകിട താളം BTMUP Sആലങ്കോട് വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി
2016, ഡിസംബർ 27, ചൊവ്വാഴ്ച

സുമേരൂ 2016 ന്‍റെ ഭാഗമായി  വള്ളത്തോള്‍ ഓഡിറ്റോറിയാത്തില്‍
നടന്ന "കലാ വിരുന്ന്"     സുമേരൂ  ഭാഗമായി  നടന്ന "ഒപ്പം" 
2016, നവംബർ 15, ചൊവ്വാഴ്ച

AN INNOVATIVE DISTRICT LEVEL ENGLISH TRAINING " HELLO ENGLISH"

"ഹലോ  ഇംഗ്ലീഷ് " എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലന  ശില്പ ശാലയില്‍ ജില്ല പ്രൊജക്റ്റ്‌  ഓഫിസര്‍ ,AEO, ബ്ലോക്ക്‌  പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌,വിവിധ  തലത്തില്‍  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ  സാനിധ്യം ഉണ്ടായി
                                                                   

"ഹലോ   ഇംഗ്ലീഷ് "പ്രോഗ്രാമിന്റെ  തീം സോന്ഗ്   ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌   പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു ഉത്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു

എടപ്പാള്‍   ബി. ആര്‍. സി യില്‍ നടക്കുന്ന  ജില്ലാതല
പരിശീലനം2016, ഒക്‌ടോബർ 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

IEDC EXHIBITION

എടപ്പാൾ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ ബി.ആർ.സി. എടപ്പാൾ CWSN കുട്ടികളായ നൗഫിയാ, നസ്രിയ എന്നിവരുടെ കരവിരുതിൽ വിരിഞ്ഞ അലങ്കാര വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനം